Ghar Ghar Ki Kahani

1988-06-30 | 155 minutes

Rating: 4.5